ShoyGoldll Lew Batch 13 Brandneu Gi Kimono V2 Bjj nxagyy1269-Sonstige